ફૂડ પ્લેટો

  • Compostable Cornstarch Single Part Food Plates

    કમ્પોસ્ટેબલ કોર્નસ્ટાર્ચ સિંગલ પાર્ટ ફૂડ પ્લેટ્સ

    સ્કાયપુર્લનો કોર્નસ્ટાર્ચ રાઉન્ડ પ્લેટોનો સંગ્રહ ટકાઉ ફાઇબર, કોર્નસ્ટાર્ચથી બનેલો છે. ડાઇન-ઇન રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ અથવા કોઈપણ ઇવેન્ટ માટે સિંગલ-યુઝ ડિસ્પોઝેબલ ફીણ ​​અથવા પ્લાસ્ટિક પ્લેટોને બદલવા માટે તેઓ એક સંપૂર્ણ પર્યાવરણને અનુકૂળ વિકલ્પ છે.